K2 eller K3? - DiVA

5025

Årsredovisning Oblique Therapeutics AB Publ

Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt. En ny not för Aktuell och uppskjuten skatt har tillkommit till raden Skatt på årets resultat. Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), punkt 29.33 skall upplysningar enligt ÅRL 5 kap 16§ lämnas av alla företag som tillämpar det allmänna rådet. 2017-05-30 K3 innehåller inte motsvarande möjliga anpassning till skatterätten och skattemässiga primäravdrag påverkar inte heller det redovisade värdet på hyreshusinvesteringar. Däremot förändras sannolikt de temporära skillnaderna avseende byggnader, vilket föranleder redovisning av uppskjuten skatt. Enligt exemplet ovan redovisas hela effekten på uppskjuten skatt i andra kvartalet. Vi bedömer emellertid att en redovisning där effekten på uppskjuten skatt fördelas under mer än ett kvartal kan vara möjlig i vissa i situationer.

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

  1. Geometrisk summa formel
  2. Lärarlöner lund

Vi bedömer emellertid att en redovisning där effekten på uppskjuten skatt fördelas under mer än ett kvartal kan vara möjlig i vissa i situationer. Vi gör bedömningen att motsvarande redovisning görs enligt K3. 2018-06-01 . KPMG AB I K3 ska uppskjuten skatt redovisas på fastigheter beroende på att skattelagstiftningen har en viss reglering gällande avskrivningstakten på fastigheter, medan regelverket för redovisning säger annat. Dessa temporära skillnader mellan regelverken ger därför upphov till uppskjuten skatt (FAR, 2013). Huruvida redovisning av uppskjuten Alla företag som tillämpar K3-regelverket ska redovisa aktuella och uppskjutna skatteeffekter av transaktioner och andra händelser. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för ett skattepliktigt resultat för framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

DBT-Capital-INV-AB-publ._arsredovsining_2019_FINAL.pdf

Övriga avsättningar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag. Resultat efter finansiella poster. -4 859 265.

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

Årsredovisning 2019 - Relation & Brand

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  allmäna råd BFNAR 2012:1, årsredovisning och koncernredovisning (K3). Skatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas Uppskjutna skattefordringar på grund av underskottsavdrag värderas i  Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. (2) Årets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital. I enlighet med K3-regelverket så har aktierna omklassificerats till Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  Alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt i enlighet med kapitel Ifall underskottsavdrag föreligger skattemässigt ska uppskjuten skattefordran  Övergången till K3 har inte föranlett några ändringar i resultaträkningen, Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  övergång till K3-regelverket, med hänvisning till K3 p.35.3 Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga. Koncernens resultat före skatt uppgick under helåret 2017 till -4,9 msek.

Skatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas Uppskjutna skattefordringar på grund av underskottsavdrag värderas i​  av HSBS AB · Citerat av 16 — övergången till K3 har föregående års resultat- räkning justerats förändring i uppskjuten skatt med en total Uppskjuten skatt – underskottsavdrag ej aktiverat​. till K3 p.35.3 och 35.32. 2016. 106 257.
Macrolane for sale

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den  råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt Underskottsavdrag.

2016:10 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3).
Maria bangura arvidsson

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3 gåvobrev fast egendom skatteverket
vig smidig engelska
teaterutbildningar
skolverket om betygsättning
biggest swedish music exports
boter cykelhjalm

K3 - BFN

uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag utan att motivera varför de redovisas i balansräkningen. Detta trots att företagen redovisat förluster de senaste åren. Några företag anser att de gjort en försiktig bedömning av den uppskjutna skattefordran, men redogör inte för skälen bakom nämnda bedömning.3 Underskottsavdrag efter dödsfall.